Vendimi i Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 24 maj 2011