Vendimet nga mbledhja e 19-të e Bordit drejtues të mbajtur me 17 dhjetor 2009

22/12/2009

Miratimi i vazhdimit te mandatit te Administratorit te perkohshem  Z. Faton Bajrami nga 18 dhjetor 2009 deri me 26 janar 2010.