Vendimet e miratuara të Bordit Drejtues

23/06/2009

Bordi Drejtues i BQK-së në mbledhjen e mbajtur më 23 qershor 2009, miratoi Ndryshimin dhe plotësimin e tarifave të Operacioneve bankare qendrore


Bordi drejtues më  16 prill 2009

  • Aprovoi licencën për WVP – Ndërmjetësues për Sigurime.

Bordi drejtues më 30 prill 2009

  • Aprovoi Pasqyrat financiare të BQK-së për tremujorin e I-rë 2009.

Bordi drejtues më  28-29  maj 2009

  • Aprovoi Ndryshimin mbi Politikën e Normës së Kamatës
  • Emërohet Faton Bajrami, i punësuar i BQK-së,  për Administrator të Përkohshëm të KS”Dardania” për periudhën tremujore, duke nga 1 qershori deri më 31 gusht 2009.
  • Miratoi Draft Raportin Vjetor për vitin 2008

Bordi drejtues më   8 qershor 2009

  • Miratoi Pasqyrat Financiare të BQK-së për vitin 2008 dhe transferimin e rezultatit neto financiar (fitimin e vitit 2008) në shumë prej 7,467,209,36 euro  në llogarinë e rezervave të përgjithshme.