Vendimet Bordit të BQK-së më 28 shkurt 2023

01/03/2023

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2023, mori vendimet si në vijim:

  • Vendim për miratimin e Rregullores për Raportimin e Bankave;
  • Vendim për miratimin e Rregullores për Menaxhimin e Rrezikut të Likuiditetit;
  • Vendim për miratimin e Rregullores për Raportimin e Statistikave të Instrumenteve të Pagesave.

Gjithashtu, Bordi u njoftua me:

  • Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv;
  • Raportin nga takimi i Komitetit të Auditimit;
  • Planin Strategjik të Auditimit të Brendshëm për periudhën 2023-2025.