Vendimet e Bordit të BQK-së më 15 qershor 2022

16/06/2022

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 15 qershor 2022, mori vendimet si në vijim:

• Vendim për miratimin e Raportit Vjetor për vitin 2021.
• Vendim për miratimin e Pasqyrave financiare të BQK-së për vitin 2021.
• Vendim për miratimin e Pasqyrave financiare të BQK-së për tremujorin e parë për vitin 2022.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me:
• Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.