Vendimet e Bordit të BQK-së më 6 qershor 2016

07/06/2016

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 6 qershor 2016 miratoi:
a) Raportin Vjetor të BQK-së për vitin 2015
b) Pasqyrat Financiare të BQK-së për vitin 2015 dhe  Raportin e Auditorit të Pavarur
c) Pasqyrat Financiare të BQK-së për tremujorin e parë 2016