Vendimet e Bordit të BQK-së më 4 gusht 2022

05/08/2022

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 4 gusht 2022, mori vendimet si në vijim:

  • Vendim për miratimin e Statutit të Auditimit të Brendshëm;
  • Vendim për miratimin e Manualit për përmirësimin dhe Sigurimin e cilësisë së Auditimit të Brendshëm;
  • Vendim për miratimin e Kodit të Etikës për Auditorët e Brendshëm të BQK-së;
  • Vendim për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm;
  • Vendim për miratimin e Rregullores për Treguesit e Mbulimit me Likuiditet;
  • Vendim për miratimin Rregullores për Treguesit e Financimit Neto.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.