Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 tetor 2016

01/11/2016

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 31 tetor 2016 miratoi këto vendime:

a) Miratoi Rregulloren për mbajtësin e mjeteve të pensioneve
b) Vendimin për rialokim të buxhetit të BQK-së për shpenzime kapitale