Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 mars 2016

01/04/2016

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 31 mars 2016 miratoi:

a) Rregulloren për raportimin e bankave
b) Rregulloren për raportimin e insitucioneve mikrofinanciare
c) Rregulloren për raportimin e institucioneve financiare jobankare
d) Rregulloren për aktuarët e sigurimeve
e) Rregulloren për kërkesat e mbajtjes së rrezikut dhe mbulimit përmes risigurimit
f) Rregulloren për hapjen e zyrave përfaqësuese brenda Republikës së Kosovës nga siguruesit e jashtëm
g) Rregulloren për operacionet me para të gatshme
h) Rivlerësimet/Rialokimit të buxhetit 2016 për shpenzimet kapitale