Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 maj 2024

31/05/2024

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 31 maj 2024, u njoftua me:
• Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.
• Raportin përmbledhës nga takimi i Komitetit të Auditimit.
• Raportin mbi aktivitetet e Auditimit të Brendshëm për periudhën janar-mars 2024. dhe
• Raportin përmbledhës nga takimi i Komitetit për Qeverisje, Etikë dhe Burime Njerëzore.