Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 korrik 2019

31/07/2019

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 31 korrik 2019,  mori vendimet si në vijim: 

  • Miratimin e Pasqyrave Financiare të BQK-së për tremujorin e II-të për vitin 2019;
  • Miratimin e Rregullores për Drejtorët dhe Menaxherët e Lartë të Bankave;
  • Vendimin lidhur me Rekomandimin për Emërimin e Auditorit të Jashtëm të Bankës Qendrore.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.