Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 janar 2019

31/01/2019

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 31 janar 2019, mori vendimet si në vijim:

- Miratimi i  Rregullores për Normën Efektive të Interesit dhe Kërkesat për shpalosje për Institucionet Financiare Jobankare;

- Miratimi i Rregullores për Menaxhimin e Rrezikut Kreditor për Institucionet Financiare Jobankare.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.