Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 gusht 2017

31/08/2017

a) Pasqyrat financiare për tremujorin e dytë 2017
b) Rishikimin/Rivlerësimin e Buxhetit 2017 për shpenzimet kapitale
c) Rregulloren për licencimin e siguruesve dhe degëve të siguruesve të jashtëm
d) Rregulloren për licencimin e ndërmjetësuesve në sigurime
e) Rregulloren për hapjen dhe mbylljen brenda dhe jashtë Kosovës të degëve dhe subjekteve të varura të siguruesve
f) Rregulloren për raportim të statistikave të instrumenteve të pagesave
g) Rregulloren për instrumentet e pagesave elektronike
h) Rregulloren për lëshimin e certifikatave të licencimit apo regjistrimit të institucioneve financiare