Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 gusht 2015

31/08/2015

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindekatër  të mbajtur më 31 gusht 2015, miratoi vendimet si në vijim:
  
a) Miratoi Pasqyrat Financiare të BQK-së për tremujorin e dytë 2015.