Vendimet e Bordit të BQK-se më 30 shtator 2019

30/09/2019

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 shtator 2019,  mori vendimet si në vijim: 

  • Miratimin e Rregullores për  Likuidimin e Siguruesve;
  • Miratimin e Rregullores për Përfitime Pensionale nga Pensionet Plotësuese Individuale;
  • Miratimin e Rregullores për Regjistrin e Kredive;
  • Miratimin e Stemës (logos) së re zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.