Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 qershor 2022 

01/07/2022

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 qershor 2022, mori vendimet si në vijim:

  • Vendim për miratimin e Politikave Kontabël të Bankës Qendrore;
  • Vendim për miratimin e Rregullores për Auditorët e Jashtëm të Fondeve Pensionale;

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me:

  • Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv;
  • Raportin përmbledhës nga takimi i Komitetit të Auditimit dt. 13 prill 2022.
  • Raportin përmbledhës nga takimi i Komitetit të Auditimit dt. 06 qershor 2022.
  • Raportin mbi aktivitet e Auditimit të Brendshëm për periudhën janar – mars 2022.
  • Përcjellja e implementimit të Rekomandimeve të Auditimit të Brendshëm.