Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 prill 2024

30/04/2024

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 prill 2024, mori vendimet si në vijim:
• Vendim për miratimin e Rregullores për Kërkesat e Mbajtjes së Rrezikut dhe Mbulimit përmes Risigurimit;
• Vendim për miratimin e Rregullores për Parimet e Menaxhimit të Rrezikut të Vendit dhe të Transferit.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me:
• Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.