Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 prill 2015

04/05/2015

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e nëntëdhjetenëntë të mbajtur më 30 prill 2015, miratoi vendimet si në vijim:

• Miratoi Rregulloren për depozitimin e aseteve si garancë, mjaftueshmërisë së kapitalit, raportimin financiar, menaxhimin e riskut, investimeve dhe likuiditetin
• Miratoi Rregulloren për Kasafortën
• Miratoi Rregulloren mbi Llogaritë Individuale të Pjesëmarrësve