Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 mars 2017

30/03/2017

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 30 mars 2017 miratoi këto vendime:

a) Rivlerësimin e Buxhetit 2017 për Shpenzime Kapitale
b) Rregulloren për Procedurat e Tribunalit të Arbitrazhit
c) Ndryshimin e Rregullores për raportim të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës