Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 korrik 2015

30/07/2015

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindetretë  të mbajtur më 30 korrik 2015, miratoi:

· Raportin gjashtëmujor të Auditorit të Brendshëm (Janar-Qershor 2015)