Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 janar 2020

30/01/2020

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 janar 2020,  mori vendimet si në vijim: 

  • Vendim për miratimin e Rregullores për Reklamimin e Shërbimeve Financiare;
  • Vendim për miratimin e Rregullores për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit;
  • Vendim për miratimin e Rregullores për Qeverisjen Korporative të Siguruesve;
  • Vendim për miratimin e Rregullores për Menaxhimin e Komisioneve dhe Shpenzimeve Operative të Siguruesve.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv