Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 nëntor 2022

30/11/2022

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 nëntor 2022, mori vendimet si në vijim:

• Vendim për miratimin e pasqyrave tremujore të BQK-së për tremujorin e tretë.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me:

• Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv;

• Raportin përmbledhës nga takimi i Komitetit të Auditimit;

• Raportin mbi aktivitetet e Auditimit të Brendshëm për periudhën janar- shtator.