Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 mars 2024

29/03/2024

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 mars 2024, mori vendimet si në vijim:
• Vendim për miratimin e Rregullores për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores për Aktuarët e Sigurimeve;
• Vendim për miratimin e Rregullores për Menaxhimin e Rrezikut të Likuiditetit të Siguruesve.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me:
• Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv;
• Raportin përmbledhës nga takimi i Komitetit të Auditimit, të mbajtur më 12 mars 2024;
• Raportin mbi aktivitetet e Auditimit të Brendshëm për vitin 2023.