Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 maj 2020

29/05/2020

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 maj 2020,  mori vendimet si në vijim: 

  • Vendim për miratimin e Rishikimit të Buxhetit të vitit 2020;
  • Rekomandim për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm;

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin tremujor të Auditimit të Brendshëm për periudhën janar-mars 2020 dhe Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.