Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 janar 2015

29/01/2015

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e nëntëdhjetekatërtë  të mbajtur më 29 janar 2015, miratoi vendimet si në vijim:

       ·         Miratoi ndryshimin e pjesshëm të Strukturës organizative të BQK-së
·         Miratoi Planin vjetor të Auditimit të Brendshëm për vitin 2015