Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 gusht 2019

29/08/2019

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 gusht 2019,  mori vendimet si në vijim: 

  • Miratimin e Rregullores për Qeverisjen Korporative të Bankave;
  • Miratimin e Rregullores për Transaksionet me Personat e Ndërlidhur me Bankën dhe Punëtorët e Bankës;
  • Miratimin e Rregullores për Kamatëvonesën e Instrumenteve Kreditore.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.