Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 shtator 2017

28/09/2017

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 28 shtator 2017 miratoi këto vendime:

a) Miratoi Rregulloren për procedurat e shqiptimit të ndëshkimeve administrative.
b) Emëroi Panelin për përzgjedhjen e një anëtari joekzekuktiv të Bordit të Bankës Qendrore.