Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 shkurt 2020

28/02/2020

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2020 mori vendim si në vijim: 

  • Vendim për miratimin e Rregullores për Dënimet me Gjobë për Siguruesit, Ndërmjetësuesit në Sigurime dhe Trajtuesit e Dëmeve në Sigurime.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv dhe Raportin Vjetor të Komitetit të Auditimit të BQK-së për vitin 2019.