Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 mars 2019

28/03/2019

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 mars  2019,  mori vendimet si në vijim: 

  • Miratimi i  Rregullores për  Menaxhimin e Rrezikut Kreditor;
  • Miratimi i Rregullores për Kreditë Jopërformuese dhe Ristrukturimet;
  • Miratimi i  Rregullores për Aplikimin e Standardit Ndërkombëtar të Raportimit Financiar 9.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv, Raportin Vjetor të Auditimit të Brendshëm për vitin 2018 dhe Raportin Vjetor të Komitetit të Auditimit të BQK-së për vitin 2018.