Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 maj 2015

28/05/2015

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindenjë të mbajtur më 28 maj 2015, miratoi vendimet si në vijim:

• Miratimi i Rregullores për Regjistrimin, Mbikëqyrjen dhe Veprimtaritë e IFJB-ve
• Miratimi i Pasqyrave Financiare të BQK-së për tremujorin e parë 2015
• Raporti tremujor i Auditimit të Brendshëm për periudhën janar-mars 2015