Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 janar 2016

28/01/2016

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 28 janar 2016, miratoi vendimet si në vijim:

a) Miratoi Rregulloren për përdorimin e vlerësimeve të jashtme kreditore për qëllim të llogaritjes së kapitalit rregullativ