Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 qershor 2016

27/06/2016

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 27 qershor 2016 miratoi:
a)Rregulloren për Sistemin e Pagesave Ndërbankare
b)Rregulloren për delegimin e funksioneve të siguruesve
c)Rregulloren për publikimin e informacionit nga siguruesit
d)Rregulloren mbi raportimin e siguruesve në BQK