Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 nëntor 2014

27/11/2014


 
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e nëntëdhjetenjë  të mbajtur më 27 nëntor 2014, miratoi vendimet si në vijim:
 
 
•     Miratoi Rregulloren për Sistemin e Numrave Standard të Llogarive Bankare
•     Miratoi Rregulloren për Pagesat Ndërkombëtare
•    Miratoi rialokimin e Buxhetit të BQK-së për vitin 2014