Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 dhjetor 2023

28/12/2023

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 27 dhjetor 2023, mori vendimet si në vijim:

  • Vendim për miratimin e Buxhetit të Bankës Qendrore për vitin 2024;
  • Vendim për miratimin e Planit Strategjik të Bankës Qendrore 2024-2028;
  • Vendim për miratimin e Rregullores për Operacionet me Para të Gatshme;
  • Vendim për miratimin e Planit të Punës të Auditimit të Brendshëm për vitin 2024;
  • Vendim për miratimin e Planit të Punës së Bordit për vitin 2024.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me:

  • Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv;
  • Raportin përmbledhës nga takimi i Komitetit të Auditimit;

Planin Strategjik të Auditimit të Brendshëm për periudhën 2024-2026