Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 shkurt 2015

26/02/2015

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e nëntëdhjetegjashtë  të mbajtur më 26 shkurt 2015, miratoi vendimet si në vijim:

 

·         Miratoi Rregulloren për Kreditë Hipotekare;

·         Miratoi i Rregulloren për vlerësimin e Pronave të Paluajtshme;

·         Miratoi Plotësimin e Rregullores për Adekuatshmërinë e Kapitalit.