Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 qershor 2024

26/06/2024

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26 qershor 2024, mori vendimet si në vijim:

  • Vendim për miratimin e Pasqyrave Financiare Vjetore të Bankës Qendrore për vitin 2023;
  • Vendim për miratimin e Raportit Vjetor të Bankës Qendrore për vitin 2023;
  • Vendim për miratimin e Alokimit të të Ardhurave të ndashme të BQK-së;
  • Vendim për miratimin e Pasqyrave Financiare për tremujorin e parë 2024;
  • Vendim për miratimin e Rregullores për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit;
  • Vendim për miratimin e Rregullores për Informacionet që Shoqërojnë Transferet e Fondeve.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me:

  • Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv;
  • Raportin Përmbledhës nga takimi i Komitetit të Auditimit, të mbajtur me 6 qershor 2024;
  • Raportin Informues mbi Statusin e Përmbushjes së Rekomandimeve të FMN-së.