Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 qershor 2023

26/06/2023

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26 qershor 2023, mori vendimet si në vijim:

  • Vendim për miratimin e Raportit Vjetor për vitin 2022.
  • Vendim për miratimin e Pasqyrave financiare të BQK-së për vitin 2022.