Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 nëntor 2015

26/11/2015

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindetetë të mbajtur më 26 nëntor 2015, miratoi vendimet si në vijim:

a) Miratoi Buxhetin e BQK-së për vitin 2016
b) Miratoi Pasqyrat financiare të BQK-së për tremujorin e tretë të vitit 2015.