Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 mars 2020

26/03/2020

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26 mars 2020,  mori vendimet si në vijim: 

  • Vendim për miratimin e Rregullores për Raportimin e Bankave;
  •  Vendim për miratimin e Rregullores për Teknologji të Informacionit për Banka.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.