Vendimet e Bordit të BQK-së më 26 dhjetor 2019

26/12/2019

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 26 dhjetor 2019,  mori vendimet si në vijim:

  • Vendim për miratimin e Planit Vjetor të Auditimit të Brendshëm për vitin 2020;
  •  Vendim për miratimin e Rregullores për Instrumentet e Pagesave Elektronike;


Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës u njoftua me Raportin Nëntëmujor të Auditimit të Brendshëm, Raportin Informues mbi Kapitalin, Solvencën dhe Asetet në Mbulim të Provizioneve Teknike për Siguruesit Jo-jetë dhe Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.