Vendimet e Bordit të BQK-së më 25 shtator 2014

26/09/2014

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e tetëdhjetenëntë të mbajtur më 25 shtator 2014, miratoi vendimet si në vijim:

• Miratoi  Rregulloren për procesin e brendshëm të trajtimit të ankesave