Vendimet e Bordit të BQK-së më 25 shkurt 2016

26/02/2016

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 25 shkurt 2016 miratoi:

a) Rregulloren për investimin e aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike, si dhe investimin e kapitalit themeltar të siguruesve;

b) Rregulloren për bashkimet dhe përvetësimet; dhe

c) Rregullores për regjistrin e llogarive bankare.