Vendimet e Bordit të BQK-së më 25 prill 2019

26/04/2019

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 25 prill 2019,  mori vendimet si në vijim: 

  • Vendim për Miratimin e  Rregullores për Riblerje të Letrave me Vlerë me Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës;
  •  Vendim për Rialokim të Buxhetit 2019 për Shpenzime Operative.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv dhe Raportin Informues mbi Zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (PKZMSA) nga BQK për vitin 2018.