Vendimet e Bordit të BQK-së më 25 mars 2022

25/03/2022

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 25 mars 2022, mori vendimet si në vijim:

  • Vendim për emërimin e znj. Edona Perjuci Uka anëtare (eksperte e jashtme) e Komitetit të Auditimit të Bankës Qendrore;
  • Vendim për miratimin e Planit Vjetor të Auditimit të Brendshëm për vitin 2022;

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me:

  • Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv;
  • Raportin përmbledhës nga takimi i Komitetit të Auditimit;
  • Raporti Vjetor i Auditimit të Brendshëm për vitin 2021;
  • Informatën e Guvernatorit mbi gjendjen aktuale të sektorit financiar.