Vendimet e Bordit të BQK-së më 25 maj 2017

25/05/2017

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 25 maj 2017 miratoi këto vendime:

a) Miratoi Raportin Vjetor të BQK-së për vitin 2016
b) Miratoi Pasqyrat Financiare të BQK-së për vitin 2016 dhe Raportin e Auditorit të Pavarur
c) Miratoi Pasqyrat Financiare për tremujorin e parë 2017.