Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 qershor 2019

25/06/2019

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 24 qershor 2019,  mori vendim si në vijim: 

- Miratimin e Rregullores për Licencimin, Rregullimin dhe Mbikëqyrjen e Operatorëve të Sistemit të Pagesave.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me Raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.