Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 nëntor 2016

24/11/2016

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 24 nëntor 2016 miratoi këto vendime:

a) Miratoi Buxhetin e BQK-së për vitin 2017
b) Miratoi Pasqyrat financiare të BQK-së për tremujorin e tretë të vitit 2016
c) Miratoi Rregulloren për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit
d) Miratoi Rregulloren për Raportimin e Fondeve Plotësuese Pensionale