Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 janar 2024

24/01/2024

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 24 janar 2024, mori vendimet si në vijim:

  • Vendim për miratimin e Statutit të Komitetit të Auditimit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës;
  • Vendim për miratimin e Statutit të Auditimit të Brendshëm të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës;
  • Vendim për emërimin e z. Milot Cakaj Zëvendësguvernator për Mbikëqyrje Financiare të Bankës Qendrore;
  • Vendim për emërimin e znj. Nesrin Shileku Shala, Zëvendësguvernatore për Funksione të Përgjithshme të Bankës Qendrore.

Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me:

  • Raportin Mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv;
  • Raportin përmbledhës nga takimi i Komitetit të Auditimit;