Vendimet e Bordit të BQK-së më 23 qershor 2015

25/06/2015

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindedytë  të mbajtur më 23 qershor 2015, miratoi vendimet si në vijim:

·        Miratoi Rregulloren për përcaktimin e strukturës së primit për sigurimin e detyrueshëm nga autopërgjegjësia.

·        Miratoi Rregulloren për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për tërheqje të mjeteve nga Fondi Pensional i Kosovës për pjesëmarrësit me emigrim të përhershëm.