Vendimet e Bordit të BQK-së më 21 maj 2015

27/05/2015

Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e njëqindtë të mbajtur më 21 maj 2015, miratoi vendimet si në vijim:

• Miratoi Raportin vjetor të BQK-së për vitin 2014
• Miratoi Pasqyrat Financiare të BQK-së për vitin 2014 dhe Raportit të Auditorit të Jashtëm